Lungekræft

Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med ca. 4700 nye tilfælde om året (DLCR årsrapport 2017). Trods forbedringer i diagnostik, behandling og efterfølgende kontrolforløb er overlevelsen fortsat dårlig, men afhængig af stadiet. Lungekræftpatienter har været registreret i Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) siden 1994.

Figur 1. Overlevelseskurve udfra stadium. (Kilde: DLCR årsrapport 2016).
Du kan finde DLCRs andre årsrapporter her

Behandling

Den onkologiske behandling af lungekræft i Danmark fastlægges af Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG) og dets radioterapi udvalg. Der er deltagelse fra alle landets centre.

Omkring en fjerdedel af patienterne har loko-regionalt avanceret sygdom ved diagnosetidspunktet.

Behandlingen for denne patientgruppe er kurativt anlagt kemo-strålebehandling. Trods den kurativt intenderede behandling er 5 års overlevelsen kun 30%. Overlevelsen påvirkes dels af dissemineret recidiv og komorbiditet (primært grundet alder og rygning) men også en relativ høj frekvens af lokal recidiv. Sidstnævnte kan muligvis mindskes ved dosiseskalation, dog under hensyntagen til acceptable bivirkninger.

På diagnosetidspunktet har kræften spredt sig hos ca. halvdelen af patienterne. Hos denne gruppe vil det primære behandlingstilbud typisk være systemisk antineoplastisk behandling, men trods dette vil omkring halvdelen få behov for lindrende strålebehandling på et tidspunkt. Det er derfor vigtigt at bestemme, hvilken fraktionering der er den optimale i forhold til respons (i form af symptomlindring) og bivirkninger. Her tænkes især de akutte bivirkninger, idet nogle patienter har relativ kort forventet rest-levetid.

Læs mere om de kliniske studier, der er i gang inden for lungekræft her.

Har du lyst til at vide mere om den forskning, som foregår i DCCC Stråleterapi inden for lungekræft, kan du læse videre på den engelske del af hjemmesiden her