Kliniske studier

Nedenfor finder du en samlet liste over de kliniske studier, der er i gang i DCCC Stråleterapi.

Kræft i hjernen (DNOG)

Database til opfølgning af strålebehandling mod hjernen (DNOG1)

Systematisk indsamling og registrering af data (behandlingseffekt, bivirkninger, livskvalitet mm.) hos patienter med tumorer i hjernen. Et særligt fokus vil være på patienter, der har fået strålebehandling mod hjernen. Data bruges til at forbedre strålebehandling og tilrettelægge opfølgning for mulige stråleskader.               

Senfølger efter strålebehandling af hjernetumorer (DNOG2) 

I studiet sammenlignes dosis-volumen effekt på kognitiv forringelse hos patienter behandlet med protoner eller photoner mod specifikke hjerneområder på forskellige tidspunkter efter bestråling. Hippocampus betragtes som det vigigste organ i risiko, og 3 år er det primære tidspunkt for analyse
Desuden har studiet til formål at validere "Normal Tissue Complication Probability" (NTCP) modellen for kognitiv forringelse efter strålebehandling mod hippocampus, som er estimeret i de tidligere DNOG studier

300 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT04306432
Læs mere om studiet her (engelsk) 

DEPeNDS (DNOG3)

Ved brug af en maskinlærings-algoritme undersøges værdien af en række parametre (kliniske og dosimetriske) for selektion af patienter med primære hjernetumorer til protonbehandling.
Forsøgets formål er at optimere selektionen af patienter og opnå national konsensus. Desuden vil studiet bidrage til forbedring af dosisplanlægning.

100 deltagere.
Læs mere om protokollen.                                

Avanceret MR skanning til undersøgelse af stråleinducerede hjerneskader (DNOG4) 

Det overordnede formål med forsøget er at undersøge, om man kan bruge specifikke MR parametre til at forudsige senfølger af strålebehandling mod hjernen. Dette gøres ved at analysere relationen af en række MR parametre (APT-CEST, perfusion og diffusion) til ændringer i patienternes neurokognitive funktion og stråledosis. Desuden undersøger vi specifikke genetiske risikofaktorer for udvikling af neurokognitive senfølger.

65 deltagere.
Find mere information om studiet her 

 
Hoved-halskræft (DAHANCA) 

DAHANCA30: Hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer 

Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer
Formålet er at eftervise, hvorvidt hypoxi gen-profilen kan udpege patienter som skønnes ikke at have gavn af hypoxisk modifikation med nimorazol under strålebehandling.

1262 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT02661152
Læs mere om studiet her

DAHANCA33: dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halscarcinom

Forsøgets formål er at undersøge om behandling med Hyperfraktioneret, Accelereret Kemo-stråleterapi med Nimorazole (HART-CN) kan forbedre den loko-regionale kontrol hos HPV-negative hoved-/halskræft patienter, som før behandlingsstart er udvalgt med FAZA-PET/CT-skanning

60 deltagere
Clinical Trials ID: NCT02976051
Læs mere om studiet

 

DAHANCA 35: Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft

Studiet har til formål at vurdere, hvorvidt tilstedeværelsen af observeret dysfagi ≥ grad 2 målt ved DAHANCA senfølge score og patientrapporteret xerostomi kan reduceres ved brug af proton stråleterapi sammenlignet med foton stråleterapi til behandling af pladecellecarcinom i hoved-hals regionen

600 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04607694
Læs mere om studiet her


DAHANCA 37: Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området

Det overordnede formål med studiet er at evaluere hvorvidt strålebehandling med protoner med helbredende sigte til genbestråling af et tidligere bestrålet område hos hoved-halskræftpatienter er forbundet med færre bivirkninger på lang sigt. Målet er at reducere risikoen for svære bivirkninger. Resultater fra studiet kan bruges i patient selektion og behandling i fremtidige protokoller.

20 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03981068


DAHANCA 38: Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling (DAHANCA-PRO)

Formålet med projektet er i nationalt regi at afprøve et støtteredskab til patienters rapportering af symptomer under stråle- og kemoterapi for hovedhalskræft. Dette redskab skal imødekomme vanskeligheder som patienter kan have i forhold til at medvirke aktivt i eget behandlingsforløb omkring toksiske symptomer til kræftbehandlingen, dette kan være et særligt problem for socialt udsatte. Den overordnede hypotese er, at patientinvolvering
og brug af patientrapportering af toksiske symptomer under behandling vil føre til bedre livskvalitet gennem monitorering og håndtering af symptomer. Forhåbentlig vil antallet af de alvorligste bivirkninger mindskes og flere vil gennemføre den planlagte behandling. 

291 deltagere
Clinical Trials ID:NCT03918382
Læs mere om studiet her

 

Lungekræft (DOLG)


NARLAL2: Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer, Heterogeneous FDG-guided dose escalation with concomitant Navelbine 

Randomiseret fase 3 protokol, der tester standard strålebehandling med homogen dosisfordeling (66 Gy/ 33 fraktioner, med 5 fraktioner om ugen) overfor inhomogen dosisfordeling med eskaleret dosis, leveret over samme antal fraktioner. 

330 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT02354274
Læs mere om studiet her


HERAN: HEterogeneously hypofractionated RAdiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)

Registreringsprotokol, hvor princippet med inhomogen dosisfordeling testes hos NSCLC patienter, hvor kurativ strålebehandling ikke er mulig enten på grund af:

  • For stor risiko for bivirkninger (dosis til normalt væv, typisk lunge, er for høj)
  • Patienter i PS2 eller med oligometastatisk sygdom.

Behandlingen gives på 24 fraktioner, 5 fraktioner om ugen. Dosiseskalation i tumor og store lymfeknuder op til 66 Gy. PTV dækkes af 50Gy.

151 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03742687
Læs mere om studiet her

PARAT: Palliative RAdioTherapy for lung cancer 

Randomiseret fase 3 protokol for lungecancerpatienter, der skal have pallierende thoracal strålebehandling. Der randomiseres mellem 30 Gy på 10 fraktioner overfor 20 Gy på 4 fraktioner.

1184 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03632603
Læs mere om studiet her

Brystkræft (DBCG)

DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1: Moderat hypofraktioneret loco-regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost

Studiets formål er at undersøge morbiditeten ved normofraktioneret versus moderat hypofraktioneret locoregional strålebehandling.

2000 deltagere
Clinical Trials ID: NCT02384733 
Læs mere om studiet her


DBCG RT Natural Trial - Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium

Alle brystkræftpatienter bliver tilbudt adjuverende strålebehandling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft. Brystkræft er en heterogen sygdom og nogle patienter har meget lidt gavn af strålebehandling, mens de stadig har risiko for akutte og sene bivirkninger efter strålebehandlingen. Dette studie vil forsøge at identificere selektionskriterier for lavrisikopatienter, der kan undvære strålebehandling uden at have en uacceptabelt høj risiko for tilbagefald.   

926 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT03646955
Læs mere om studiet her

Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling (DBCG RT SDM)

Formålet med dette studie er at belyse, om man i højere grad bliver medinddraget i beslutningen om forebyggende strålebehandling efter brystbevarende operation for lokal brystkræft, hvis man informeres ved hjælp af fælles beslutningstagning understøttet af Beslutningshjælperen™.
Fælles beslutningstagning foregår under en konsultation, hvor behandler og patient samarbejder om at træffe beslutninger baseret på klinisk evidens samt patientens informerede præferencer. Behandleren byder ind med den nødvendige sundhedsfaglige viden og patienten fortæller om sine livsforhold, værdier og holdning til risici i forhold til behandlingen. Fælles beslutningstagning kan øge patientinddragelsen i beslutningsprocessen samt støtte klinikeren i at respektere, at patienter vurderer fordele og ulemper ved en given behandlingsmulighed forskelligt.

1502 deltagere.
Clinical Trials ID: NCT04177628
Læs mere om studiet her


Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk (DECV)

Dosis-eskaleret adaptiv strålebehandling (DART) - et randomiseret fase II studie af definitiv kemo-strålebehandling til lokal avanceret esophagus cancer

I Danmark diagnosticeres der hvert år ca. 1000 nye patienter med kræft i spiserør og mavemund. Operation er den primære behandling af patienter med lokaliseret sygdom. Patienter det ikke er muligt at operere, behandles med kemo-strålebehandling, men disse patienter har en 5-års overlevelse på kun 15-25%.
Formålet med studiet er at undersøge effekten af eskaleret stråledosis til de mest PET-aktive dele af tumor og lymfekirtler sammenlignet med standard strålebehandling hos patienter med lokal avanceret esophagus cancer.

211 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04086901
Find mere information om studiet her

Kræft i lever og galdeveje (DLGCG)

Leverstereotaksi - Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje

Formålet med det prospektive dataindsamlingsstudie er at opgøre effekt som lokal kontrol og overlevelse, samt bivirkninger til behandlingen med henblik på om flere patienter kan tilbydes denne behandling og om disse vil være egnede til strålebehandling med protoner. 
Læs mere her

 

Bugspytkirtelkræft (DPG)


Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie

30 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03648632

LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC)

Nationalt studie til patienter med LAPC (dvs. til patienter, der måske kan opereres senere hvis forbehandling med kemoterapi og/eller SBRT får deres tumor til at skrumpe).
EudraCT nr.: 2017‐003775‐62

MR-hyperpolarisering - Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen

Studiets formål er at undersøge om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen.

15 deltagere
EudraCT nr.: 2016-004491-22

CHECKPAC 

Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft
Formålet med studiet er at undersøge, om nivolumab med eller uden ipilimumab i kombination med strålebehandling kan føre til stabilisering eller skrumpning af kræftvævet

160 patienter
Clinical Trials ID: NCT02866383


Kræft i tarmen (DCCG)

RECAP - Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft

Studiets formål er at registrere strålerelaterede bivirkninger under og efter præoperativ long-course strålebehandling af rectum cancer efter de nyeste retningslinjer i Danmark.
80 patienter årligt vil blive tilbudt deltagelse i studiet

 

Analkræft (DACG)


PLAN-A - Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer

Formålet med studiet er at undersøge den prædiktive og prognostiske værdi af forskellige biomarkører for at forbedre strålebehandling af analkræft.
300 patienter

 
Livmoderhalskræft (DGCG)

EMBRACE II - Image Guided IMRT, Radiochemotherapy and MRI-based IGABT in Locally Advanced Cervical Cancer (EMBRACEII)

Embrace II er et internationalt studie, der bygger på resultater fra EMBRACE studiet, som allerede er implementeret i den daglige kliniske praksis med brug af state-of-the-art-teknikker til at forbedre behandlingen af livmoderhalskræft.
Målet med EMBRACE II et forbedre både den lokale tumor kontrol samt lymfeknude- og systemisk kontrol samtidig med at bivirkninger minimeres og patienternes livskvalitet øges.

1000 deltagere internationalt
Clinical Trials ID: NCT03617133
Læs mere om det kliniske studie her


Prostatakræft (DAPROCA)

Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft - PROSALBRA 

Brachyterapi (indvendig strålebehandling) i prostata har i videnskabelige undersøgelser vist sig lovende til behandling af et lokalt tilbagefald i prostata. Fokal brachyterapi er en behandling, hvor man behandler det område i prostata, hvor kræften ses på skanninger med MR og PET/CT.
PROSALBRA er et dansk nationalt baseret videnskabeligt studie støttet af DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe), hvor muligheden for at give fokal brachyterapi til patienter med tilbagefald af kræft i prostata undersøges, og bivirkningerne og effekten af en sådan behandling evalueres. 

50 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04231006
Læs mere om studiet her

CHECKPRO - Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling

Studiets formål er at undersøge om ipilimumab og nivolumab i kombination med strålebehandling har en klinisk fordel for patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC)
Total 90 patienter
EudraCT Number: 2018-003461-34
Læs mere om protokollen her

MR-tilpasset strålebehandling af target lokaliseret i bækkenregionen

Formålet med studiet er at vurdere gennemførligheden, sikkerheden og tolerabiliteten af MR Linac-guided adaptiv strålebehandling hos patienter med tumor i bækkenet


Oligometastatisk sygdom

BONY-M - Stereotaktisk strålebehandling af knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom - et fase II studie

Det overordnede formål med studiet er at evaluere sikkerhed og effektivitet af stereotaktisk ablativ strålebehandling (SABR) mod knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom, når dette introduceres pragmatisk i den daglige kliniske kontekst.
Sygdomsgrupper: Brystkræft (kvinder), Lungekræft, Tyktarmskræft

67 patienter

SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet

Studiet har til formål at undersøge om bløddelsmetastaser under mellemgulvet sikkert kan behandles med højdosis stråler hos patienter, hvor der ikke er mulighed for en helbredende behandlingsstrategi. Samtidig undersøges effektiviteten af behandlingen samt livskvaliteten før og efter behandlingen.

61 patienter