Kliniske studier

DAHANCA30: Hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer

Tidligere undersøgelser tyder på, at kun en undergruppe (ca. 1/3) af de mest iltfattige kræftsvulster har gavn af, at man supplerer strålebehandlingen med stoffet nimorazol, der gives som tablet inden hver strålebehandling. Hidtil har vi dog ikke haft metoder til at skelne de iltfattige svulster fra de iltrige svulster, og derfor har behandlingen med nimorazol været tilbudt alle patienter under strålebehandling. Behandling med nimorazol er forbundet med bivirkninger bl.a. i form af kvalme og madlede, som hos nogle medfører ophør af tabletbehandlingen inden strålebehandlingen er afsluttet. En undersøgelse har vist, at kun ca. 60% af patienterne gennemfører fuld nimorazol behandling under deres stråleforløb, hvilket skyldes bivirkninger.

Vi har i Danmark udviklet en metode til at adskille de iltfattige fra de iltrige svulster. Dette sker ved hjælp af en gen-profil, hvor der måles på udtrykket af en række ilt-følsomme gener i den vævsprøve, som er baggrund for kræftdiagnosen. Gen-profilen har i et videnskabeligt studie vist at kunne skelne imellem svulster, hvor patienten havde gavn af nimorazol som supplement til strålebehandlingen og svulster, hvor stoffet ikke havde betydning. Perspektivet med denne gen-profil er altså at vi kan målrette nimorazol kun til de ca. 1/3 af patienterne som har gavn af behandlingen og dermed spare de øvrige ca. 2/3 af patienterne, som ikke har gavn af behandlingen, for dens potentielle bivirkninger.

I denne undersøgelse har vi fokus på de patienter, som vi mener ikke har gavn af stoffet. Derfor vil vi vurdere biopsien med gen-profilen. Hvis gen-profilen tyder på en iltrig svulst, hvor vi vurderer at der ikke er gavn af nimorazol, vil man ved lodtrækning blive udvalgt til enten at skulle have nimorazol under strålebehandlingen eller stoffet vil blive undladt (og dets potentielle bivirkninger dermed undgået). Hvis gen-profilen tyder på at svulsten er iltfattig, får man under alle omstændigheder nimorazol som supplement til strålebehandlingen

Undersøgelsen skal vise om vi på baggrund af gen-profilen kan målrette supplementet med nimorazol under strålebehandling så gruppen af patienter med iltrige svulster fremover risikofrit kan undvære stoffet og dermed også undgå dets bivirkninger.

Find mere information om den kliniske protokol her.

 

DAHANCA33: Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom

Iltindholdet i en kræftknude er én af flere faktorer, som bestemmer, hvor godt behandlingen virker. I dette studie måles iltindholdet i kræftknuden ved hjælp af en PET-skanning med et særligt radioaktivt sporstof, FAZA. Vi vil bruge skanningen til at belyse, om man har gavn af en øget dosis af strålebehandling, når man har iltmangel i kræftknuden.

Hvis man vælger at deltage i undersøgelsen, får man lavet en FAZA-skanning, før start på strålebehandling. Vi vil herefter tilrettelægge behandlingen, alt efter om den viser iltmangel i kræftknuderne eller ej.

Hvis FAZA-skanningen viser lavt iltindhold i kræftknuderne, vil vi bede dig om at medvirke i endnu en FAZA-skanning undervejs i strålebehandlingen, for at undersøge om iltindholdet i kræftknuden ændres under behandlingen. Vi vil samtidig lave en ekstra analyse af det væv, der tidligere er udtaget i forbindelse med diagnosen. Det skal undersøges, om man i vævet kan finde markører for iltmangel.

Find mere information om den kliniske protokol her.

DAHANCA 35: Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft

Studiet har til formål at vurdere, hvorvidt tilstedeværelsen af observeret dysfagi ≥ grad 2 målt ved DAHANCA senfølge score og patientrapporteret xerostomi kan reduceres ved brug af proton stråleterapi sammenlignet med foton stråleterapi til behandling af pladecellecarcinom i hoved-hals regionen
600 deltagere
Clinical Trials ID: NCT04607694
Læs mere om studiet her


DAHANCA 37: Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området


Det overordnede formål med studiet er at evaluere hvorvidt strålebehandling med protoner med helbredende sigte til genbestråling af et tidligere bestrålet område hos hoved-halspatienter er forbundet med færre bivirkninger på lang sigt. Målet er at reducere risikoen for svære bivirkninger. Resultater fra studiet kan bruges i patient selektion og behandling i fremtidige protokoller.
20 deltagere
Clinical Trials ID: NCT03981068

DAHANCA 38: Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling (DAHANCA-PRO)

Formålet med projektet er i nationalt regi at afprøve et støtteredskab til patienters rapportering af symptomer under stråle- og kemoterapi for hovedhalskræft. Dette redskab skal imødekomme vanskeligheder som patienter kan have i forhold til at medvirke aktivt i eget behandlingsforløb omkring toksiske symptomer til kræftbehandlingen, dette kan være et særligt problem for socialt udsatte. Den overordnede hypotese er, at patientinvolvering
og brug af patientrapportering af toksiske symptomer under behandling vil føre til bedre livskvalitet gennem monitorering og håndtering af symptomer. Forhåbentlig vil antallet af de alvorligste bivirkninger mindskes og flere vil gennemføre den planlagte behandling. 
291 deltagere
Clinical Trials ID:NCT03918382
Læs mere om studiet her